Budowa kotłowni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” informuje, że w dniu 31.08.2022 r. zakończyła postępowanie przetargowe i zawarła umowę na realizację robót budowlanych zadania pn. „Budowa kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”.

Kontrakt będzie realizowany przez konsorcjum firm w składzie: Unibep SA (lider) oraz Energotechnika Sp. z o.o (partner). Kwota przeznaczona na realizację inwestycji wynosi 26 773 005,12 zł netto.

Termin zakończenia prac budowlanych i uruchomienie kotłowni to październik 2023 r.
——————————————————————————————————————————————-

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku w ramach umowy o dofinansowanie
nr POIS.01.01.01-00-0016/19-00  realizuje projekt pod nazwą „Budowa kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”,  w ramach Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii
z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej,
oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu [PLN] 24 171 960,00
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych [PLN] 19 650 000,00
Stopa dofinansowania 53,0788804071247%

Wysokość dofinansowania ogółem [PLN] 10 430 000 Celem projektu jest spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 26 935,74 ton równoważnika CO2 rocznie, produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 60 628,89 MWth/rok.

Realizacja projektu przewiduje budowę budynku kotłowni wraz z infrastrukturą oraz budowę i uruchomienie nowoczesnego i ekonomicznego kotła o mocy 10 MW opalanego biomasą.

Na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w czerwcu 2021r., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaakceptował zwiększenie wartości projektu do kwoty maksymalnej 34 316 038,14 PLN. Po ponownym dokonaniu rozeznania rynkowego okazało się, że zwiększenie wartości projektu było niezbędne, aby zrealizować inwestycję uwzględniając wzrost kosztów budowy w latach 2019-2020 (okres od złożenia wniosku do podpisania umowy o dofinansowanie). Zwracamy również uwagę, że jest to maksymalna kwota wartości projektu – faktyczny koszt budowy kotłowni zostanie określony przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym zgodnie z Prawem zamówień publicznych.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 27 897 218,00 PLN.

Dofinansowanie w formie dotacji przyznano do kwoty maksymalnej: 16 203 052,60 PLN.

Stopa dotacji 58,08%.

——————————————————————————————————————————————–
ZAMAWIAJĄCY Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przy użyciu środka komunikacji elektronicznej Platformy e-Zamawiający
https://smswit.ezamawiajacy.pl/ .
Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo profesjonalne wsparcie.

——————————————————————————————————————————————–
Zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących realizacji projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.
Informacja o zgłoszeniach: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/
Formularz zgłoszenia: tutaj.
Adres e-mail do zgłoszeń: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl