Budowa kotłowni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku w ramach umowy o dofinansowanie
nr POIS.01.01.01-00-0016/19-00  realizuje projekt pod nazwą „Budowa kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”,  w ramach Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii
z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej,
oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu [PLN] 24 171 960,00
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych [PLN] 19 650 000,00
Stopa dofinansowania 53,0788804071247%

Wysokość dofinansowania ogółem [PLN] 10 430 000 Celem projektu jest spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 26 935,74 ton równoważnika CO2 rocznie, produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 60 628,89 MWth/rok.

Realizacja projektu przewiduje budowę budynku kotłowni wraz z infrastrukturą oraz budowę i uruchomienie nowoczesnego i ekonomicznego kotła o mocy 10 MW opalanego biomasą.

——————————————————————————————————————————————–
ZAMAWIAJĄCY Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przy użyciu środka komunikacji elektronicznej Platformy e-Zamawiający
https://smswit.ezamawiajacy.pl/ .
Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo profesjonalne wsparcie.

——————————————————————————————————————————————–
Zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących realizacji projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.
Informacja o zgłoszeniach: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/
Formularz zgłoszenia: tutaj.
Adres e-mail do zgłoszeń: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl