Budowa Kotłowni

Marzec 2024 r.

Zakończono wszystkie kluczowe prace montażowe instalacji technologicznej, elektrycznej oraz sterowania niezbędne do uruchomienia paleniska. Dostarczono na plac Spółdzielni biomasę w formie zrębki, podano paliwo do paleniska wykorzystując działanie ruchomej podłogi oraz przenośnika zgrzebłowego. Przeprowadzono pierwszy etap procesu suszenia paleniska przy wykorzystaniu palnika olejowego, aktualnie trwa drugi etap procesu suszenia paleniska przy wykorzystaniu zrębki, czym również rozpoczęto ruch próbny kotłowni i produkcję energii cieplnej ze spalania biomasy.

Grudzień 2023 r.

Zakończono roboty budowlane związane z budynkiem kotłowni biomasowej, trwają prace wykończeniowe. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe w listopadzie, wydłużył się czas wykonania obmurza paleniska (prowadzenie prac przy ujemnych temperaturach jest niedopuszczalne). Po zamknięciu przegród zewnętrznych w hali zostało uruchomione ogrzewanie i prace przy obmurzu dobiegają końca. Zrealizowano montaż komina i głównych rurociągów cieplnych. Trwają prace izolacyjne, montażowe instalacji elektrycznej i sterującej oraz budowa drogi dojazdowej do kotłowni stanowiącej również drogę pożarową.

W związku z trudnymi warunkami pogodowymi planowany termin rozruchu kotłowni i rozpoczęcia produkcji energii cieplnej został przesunięty na luty 2024 r.

Listopad 2023 r.

Wykonano ściany zewnętrzne z płyty warstwowej oraz konstrukcję dachu budynku kotłowni oraz magazynu biomasy. Rozpoczęto montaż stolarki okiennej. Zrealizowano dostawę konstrukcji stalowej paleniska. Przeprowadzono montaż poszczególnych elementów konstrukcji paleniska oraz rozpoczęto wykonanie obmurza z materiałów ogniotrwałych. Wykonawca kontynuuje montaż instalacji technologicznych wewnątrz budynku. Wszystkie sieci zewnętrzne poza przyłączem energii elektrycznej (plan na grudzień 2023 r.) zostały wykonane. W ostatnim etapie planowany jest montaż komina, rurociągów cieplnych, prace izolacyjne oraz wykonanie instalacji elektrycznej i sterującej.

Październik 2023 r.

Wykonano całość konstrukcji żelbetowej kotłowni biomasowej – ściany, posadzki oraz powierzchnia magazynu biomasy. Dostarczono i rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej budynku. Dostarczono i ustawiono na fundamentach kocioł, ekonomizer suchy oraz multicyklon. Zrealizowano dostawę kanałów spalin, wszystkich elementów ruchomej podłogi (system podawania paliwa) oraz konstrukcji stalowej pod palenisko – trwają prace montażowe. Do końca października planowana jest dostawa stalowej części paleniska oraz materiałów ogniotrwałych do wykonania obmurza paleniska. W dalszym etapie, po wykonaniu zadaszenia budynku planowane jest wykonanie prac związanych z doprowadzeniem do poszczególnych urządzeń instalacji wodnych, cieplnych, elektrycznych oraz sterowniczych.

Wrzesień 2023 r.

Zakończono prace związane z wylewaniem posadzek w części kotłowni biomasowej, trwają prace przy betonowaniu placu magazynu biomasy. Dokonano montażu na fundamencie elektrofiltra oraz ekonomizera kondensacyjnego. Do końca września zrealizowane zostaną dostawy kotła, ekonomizera suchego oraz części stalowej paleniska. Do końca października wszystkie główne urządzenia technologiczne zostaną zamontowane na fundamentach.

Informacja o zmianie terminu realizacji inwestycji:

Wykonawca wystąpił z wnioskiem do Spółdzielni o wydłużenie harmonogramu prac do końca 2023 r. Zapisy umowy dopuszczają wydłużenie harmonogramu prac jedynie w przypadku, gdy następuje to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wniosek został przeanalizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przez Inwestora Zastępczego tj. SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce oraz ostatecznie przez Spółdzielnię i argumenty przedstawione we wniosku okazały się zasadne – Wykonawca nie jest w stanie zrealizować inwestycji w terminie ze względu na wydłużony okres dostawy części elementów kotłowni. W związku z powyższym ustalono nowy planowany termin zakończenia na koniec 2023 r.

Lipiec – Sierpień 2023 r.

Wykonano elementy konstrukcji żelbetowej budynku oraz placu składowego biomasy. Wykonano fundamenty pod urządzenia technologiczne oraz fundament pod komin. Rozpoczęto posadowienie elektrofiltra oraz ekonomizera mokrego na fundamencie. Trwają prace przy konstrukcji podłogi ruchomej oraz zrealizowano dostawę multicyklonu – zgodnie z poniższymi zdjęciami. W najbliższym czasie oczekujemy dostawy kotła, ekonomizera suchego oraz stalowej części paleniska.

Czerwiec 2023 r.

Wykonawca jest na końcowym etapie prac konstrukcji żelbetowych. W połowie czerwca partner konsorcjum – Energotechnika sp. z o.o. – zrealizował dostawy elektrofiltra oraz ekonomizera kondensacyjnego. Kocioł wraz z ekonomizerem suchym są w fazie produkcyjnej. W najbliższym czasie spodziewamy się dostarczenia pełnej dokumentacji wykonawczej branży technologicznej. Prace idą sprawnie, przy jednoczesnym zachowaniu zasad bhp.

Kwiecień 2023 r.

Trwają roboty budowlane kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy. Do końca czerwca planowane jest zakończenie konstrukcji fundamentów. Następnym etapem będzie posadowienie głównych urządzeń technologicznych oraz montaż instalacji.

W dniu 29 marca 2023 r.

Rozpoczęto roboty budowlane kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy. Do końca czerwca planujemy zakończyć konstrukcję płyty fundamentowej, aby z początkiem okresu wakacyjnego posadowić i rozpocząć montaż urządzeń technologicznych kotłowni.

Styczeń 2023 r.

Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę kotłowni biomasowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku. Prowadzone są uzgodnienia z dostawcą technologii kotłowej, trwają ostatnie etapy prac projektowych w zakresie projektu technicznego i wykonawczego. Przygotowano plac budowy pod realizację inwestycji.

Listopad 2022 r.

Została złożona w Starostwie Powiatowym w Ełku dokumentacja projektowa w celu uzyskania pozwolenia na budowę kotłowni biomasowej. Przeprowadzone zostały prace rozbiórkowe infrastruktury kolidującej z projektowaną kotłownią.

Sierpień 2022 r.

Zakończone zostało postępowanie przetargowe i zawarta została umowa na realizację robót budowlanych zadania pn. „Budowa kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”. Kontrakt będzie realizowany przez konsorcjum firm w składzie: Unibep SA (lider) oraz Energotechnika Sp. z o.o (partner). Kwota przeznaczona na realizację inwestycji wynosi 26 773 005,12 zł netto. Termin zakończenia prac budowlanych i uruchomienie kotłowni to październik 2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku w ramach umowy o dofinansowanie
nr POIS.01.01.01-00-0016/19-00  realizuje projekt pod nazwą „Budowa kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”,  w ramach Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu [PLN] 24 171 960,00

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych [PLN] 19 650 000,00
Stopa dofinansowania 53,0788804071247%
Wysokość dofinansowania ogółem [PLN] 10 430 000

Celem projektu jest spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 26 935,74 ton równoważnika CO2 rocznie, produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 60 628,89 MWth/rok.

Realizacja projektu przewiduje budowę budynku kotłowni wraz z infrastrukturą oraz budowę i uruchomienie nowoczesnego i ekonomicznego kotła o mocy 10 MW opalanego biomasą.

Na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w czerwcu 2021r., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaakceptował zwiększenie wartości projektu do kwoty maksymalnej 34 316 038,14 PLN. Po ponownym dokonaniu rozeznania rynkowego okazało się, że zwiększenie wartości projektu było niezbędne, aby zrealizować inwestycję uwzględniając wzrost kosztów budowy w latach 2019-2020 (okres od złożenia wniosku do podpisania umowy o dofinansowanie). Zwracamy również uwagę, że jest to maksymalna kwota wartości projektu – faktyczny koszt budowy kotłowni zostanie określony przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym zgodnie z Prawem zamówień publicznych.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 27 897 218,00 PLN.
Dofinansowanie w formie dotacji przyznano do kwoty maksymalnej: 16 203 052,60 PLN.
Stopa dotacji 58,08%.

ZAMAWIAJĄCY Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przy użyciu środka komunikacji elektronicznej Platformy e-Zamawiający

https://smswit.ezamawiajacy.pl/ .

Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo profesjonalne wsparcie.

Zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących realizacji projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Informacja o zgłoszeniach: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/
Formularz zgłoszenia: tutaj.
Adres e-mail do zgłoszeń: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl