Zasoby

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Świt” jest największą Spółdzielnią na terenie Ełku – stolicy Mazur.

Jej zasoby mieszkaniowe, położone są na terenie całego miasta.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Spółdzielnia posiadała w eksploatacji:

 • 145 budynków mieszkalnych oraz 15 budynków niemieszkalnych, takich jak: budynki biurowe, administracyjno-świetlicowe, gospodarcze oraz kotłownia
 • 7.091 mieszkań o pow. użytkowej 361.989 m2 , w tym odrębna własność – 3255
 • 284 lokali użytkowych o pow. użytkowej 23.737,83 m2, w tym odrębna własność – 39
 • 1.097 garaży o pow. użytkowej 17.970 m2, w tym odrębna własność – 233 
 • łączna powierzchnia gruntów spółdzielczych wynosiła 400 653,73 m2, w tym jako własność Spółdzielni 258 628,15 m2, jako użytkowanie wieczyste 142 025,58 m2.

Według stanu na dzień  31.12.2015 r. Spółdzielnia zrzeszała 6634 członków, z tego:

 • 5557 członków zamieszkałych, w tym 2701 z odrębną własnością lokalu,
 • 314 członków oczekujących na przydział mieszkania,
 • 611 członków bez tytułu prawnego po zbyciu lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu, którzy nie wypowiedzieli członkostwa,
 • 151 członków nie zamieszkałych w Spółdzielni posiadających tytuł prawny do garażu lub lokalu użytkowego,
 • 5 członków – osób prawnych.

Realizując określone w Statucie zadania Spółdzielnia prowadzi działalność mającą na celu zaspokajanie wspólnych potrzeb mieszkaniowych poprzez:

 • gospodarkę zasobami mieszkaniowymi,
 • produkcję energii cieplnej.