Zasoby

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku, według stanu na dzień 31.12.2017r.
zrzeszała 8715 członków, z tego:

  • 8579 członków zamieszkałych, w tym 2629 z odrębną własnością lokalu,
  • 131 członków nie zamieszkałych w Spółdzielni posiadających tytuł prawny do garażu lub lokalu użytkowego,
  • 5 członków – osób prawnych,

i posiadała w eksploatacji:

  • 145 budynków mieszkalnych oraz 15 budynków niemieszkalnych, takich jak: budynki biurowe, administracyjno-świetlicowy, gospodarcze oraz kotłownia,
  • 7091 mieszkań o pow. użytkowej 361.989 m2 , w tym odrębna własność – 3310 mieszkań,
  • 284 lokali użytkowych o pow. użytkowej 23.737 m2, w tym odrębna własność – 42 lokale,
  • 1097 garaży o pow. użytkowej 17.970 m2, w tym odrębna własność – 236 garaży,
  • łączna powierzchnia gruntów spółdzielczych wynosiła 377 566,94 m2, w tym jako własność spółdzielni 253 881,28 m2, jako użytkowanie wieczyste 123 685,66 m2.

W roku sprawozdawczym (2017) wykonano prace remontowe finansowane z funduszu remontowego Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi na ogólną kwotę 5 211 723,39 zł, w tym wydano 51 810,14 zł na wymianę wodomierzy.

W 2017 r. działalność ciepłownicza Spółdzielni ogółem zamknęła się wynikiem dodatnim
w wysokości 1 243 tys. zł, w tym:
– nadwyżka na GZM wyniosła 897 tys. zł i została rozliczona z lokatorami oraz właścicielami lokali mieszkalnych i użytkowych,
– dodatni wynik na sprzedaży ciepła na zewnątrz powiększony o nadwyżkę uzyskaną z najmu lokali wyniósł 346 tys. zł.

Na zakończenie 2017 roku zadłużenie w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe, energię cieplną oraz z tytułu spłaty kredytu i odsetek wyniosło 2 653 tys. zł i było niższe ogółem o 345 tysięcy zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Windykacja należności (ilość spraw):
złożono 93 pozwy o zapłatę lub odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych na łączną kwotę 308.682,86 zł.
ilość złożonych wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – 30,
ilość postępowań egzekucyjnych ze wskazaniem egzekucji z lokali mieszkalnych – 3,
ilość zrealizowanych wniosków w sprawie egzekucji z lokali mieszkalnych – 3.

W 2017 roku bilans zamknął się po stronie aktywów i pasywów sumą w wysokości 106 813 tys. zł, tj. niższą o 0,6 % w porównaniu z rokiem ubiegłym.