Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego


          Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ŚWIT” w Ełku informuje, że w dniu 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz.1716).

          Na mocy przepisów niniejszej ustawy grunty pod budynkami:

– przy ul. Wojska Polskiego 50, Mickiewicza 1 i 1A (działka ew. nr 1376/2),

– przy ul. Mickiewicza 7 i 9A (działka ew. nr 1376/4),

– przy ul. Grodzieńskiej 3 i 5 (działka ew. nr 1372/9),

– przy ul. Grodzieńskiej 12 i 12A, Wileńskiej 29A i 29B (działka ew. nr 829/109),

staną się w dniu 1 stycznia 2019 r. współwłasnością osób posiadających odrębną własność do lokali oraz Spółdzielni – przekształcenie następuje z mocy prawa.

          Zgodnie z treścią art. 7 ustawy z tytułu przekształcenia właściciele zobowiązani są przez okres 20 lat uiszczać opłatę przekształceniową w wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia tj. w dniu 01.01.2019 r. (co do zasady winna być to kwota, którą wnosili współużytkownicy wieczyści w 2018 r.). Wysokość opłaty może być waloryzowana nie częściej niż raz na trzy lata przy zastosowaniu wskaźników GUS dotyczących „zmian cen nieruchomości dla nieruchomości sklasyfikowanych w rejestrze cen i wartości nieruchomości, z uwzględnieniem danych wynikających z ewidencji gruntów i budynków”.

          Spółdzielnia będzie obciążać mieszkańców i użytkowników powyższych nieruchomości, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w tym garażu) oraz najemców, opłatą przekształceniową (w miejsce poprzedniej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego). Osoby posiadające odrębną własność do lokalu będą się rozliczać bezpośrednio z Urzędem Miasta Ełk.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ustawy – TUTAJ.

Zarząd SM „ŚWIT”