Pytania i odpowiedzi

  1. Czy mogę wymienić okna w mieszkaniu i otrzymać na ten cel dofinansowanie ?
  2. Czy potrzebna jest zgoda na remont mieszkania ?
  3. Posiadam spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania, które chcę wykupić na własność. Jak to zrobić ?

1. Czy mogę wymienić okna w mieszkaniu i otrzymać na ten cel dofinansowanie ?
Wymiana okien to inwestycja podnosząca komfort mieszkania. Oszczędza ciepło, ogranicza hałas. W mieszkaniu nie wymaga ona pozwolenia na budowę jak też zgłoszenia do nadzoru budowlanego. Należy pamiętać, aby nowe okna miały identyczny podział i kolorystkę, jak okna wymieniane.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku dofinansowuje wymianę stolarki okiennej. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mogą uzyskać częściowy zwrot kosztów zakupu okien pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu w Administracji Osiedla i uzyskaniu decyzji Zarządu określającego warunki uzyskania zwrotu kosztów.

2. Czy potrzebna jest zgoda na remont mieszkania ?
Zgodnie z prawem, remont w postaci malowania, szpachlowania, wymiany podłóg, okien itp. nie wymaga pozwolenia na budowę. Ale w przypadku wymiany drzwi, należy zwrócić uwagę na przepisy przeciwpożarowe (pisaliśmy o tym tutaj „Ostrzeżenie przed samowolą”).
Zgłoszenia lub pozwolenia na budowę mogą wymagać prace związane z przebudową, rozbudową czy nadbudową. Pozwolenia będzie wymagało np. wycięcie otworu w ścianie nośnej. Należy pamiętać, że wykonanie robót bez zgody to samowola budowlana, która może zakończyć się karą grzywny i obowiązkiem przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego.
W razie wątpliwości, zawsze można skonsultować zakres robót w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ełku lub w Administracji Osiedla.

3. Posiadam spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania, które chcę wykupić na własność.  Jak to zrobić ?
Na podstawie art. 12 ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest zobowiązana zawrzeć z członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

  •  spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami, a jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków – spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez Spółdzielnię do budżetu państwa,
  •  spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiera umowę przeniesienia własności lokalu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami „ …ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe ” lub Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.

Członka Spółdzielni na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu obciążają:

  • wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy przeniesienia własności lokalu,
  • koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym.