Informacja dotycząca rozliczenia ciepła za 2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” informuje, że całkowity bilans rozliczeniowy kosztów ogrzewania w zasobach Spółdzielni, zasilanych z kotłowni własnej za rok 2023, zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 1 881 197,66 zł. Nadwyżka w całości zostanie  rozliczona z użytkownikami lokali, czego wynikiem, u ok. 75% użytkowników, jest nadpłata uwzględniona na saldzie danego lokalu. Pomimo nadwyżki w ujęciu kosztów całej Spółdzielni, część lokali została rozliczona z dopłatą, co wynika z większego od planowanego zużycia energii cieplnej w części lokali i budynków.

Jednocześnie informujemy, że planowany koszt funkcjonowania systemu ciepłowniczego w 2024 r. będzie niższy o 20% m. in. ze względu na wykorzystanie kotłowni biomasowej oraz niższych cen węgla na rynku.

Ewentualne dopłaty mieszkańcy mogą uregulować do 23.12.2024 r. jednorazowo lub w dogodnych dla siebie ratach miesięcznych, bez konieczności składania o taką możliwość jakichkolwiek wniosków.

Na podstawie wprowadzonych zmian w zapisach ustawy Prawo Energetyczne art. 45a ust. 8 pkt.3, od stycznia 2023 r. uległy zmianie m. in. zasady rozliczenia kosztów ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Zmiana polega na konieczności wyodrębnienia na indywidualnym rozliczeniu tzw. kosztu stałego przygotowania c.w.u., który we wcześniejszych latach rozliczany był wspólnie z kosztami centralnego ogrzewania. Pojawienie się tego składnika nie wpływa na zmianę ogólnego kosztu, jaki ponosi dana nieruchomość, ponieważ koszt ten ustalany jest na podstawie wskazań głównego licznika ciepła obejmującego zarówno energię na potrzeby centralnego ogrzewania jak i ciepłej wody użytkowej. Szczegóły i zasady obliczania poszczególnych składników rozliczenia przedstawione zostały w „Regulaminie rozliczania kosztów dostawy ciepła…”, który dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni oraz w naszej siedzibie przy ul. Słowackiego 2 w Ełku.

W związku z uzyskanym w 2023 r. wsparciem w wysokości 4 989 129,12 zł (po odliczeniu podatku VAT), na mocy art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz.1967) kwota w wysokości 2 494 548,76 zł została uwzględniona w rozliczeniu z użytkownikami lokali mieszkalnych za rok 2023. Pozostała kwota została uwzględniona w rozliczeniu za rok 2022 zgodnie z informacjami zawartymi na rozliczeniu roku 2022.